Aquí trobareu informació, recursos i propostes que us ajudaran a preparar les socials de la prova d'accés a cicle.

MIREU A LA DRETA: HI TROBAREU PROPOSTES DE GEOGRAFIA, EL TEMARI, MODELS DE PROVES I VÍDEOS D'HISTÒRIA.

Esperem que us ajudi!

TEMARI

CLICA AQUÍ I PODRÀS LLEGIR TOTS ELS TEMARIS I CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PROVES
Si aproveu el PQPI no us heu d'examinar ni de les competències d'interacció amb el món físic ni de les competències en tecnologia.
Només us heu d'examinar de matemàtiques, socials, català, castellà i anglèsTEMARI ANTERIOR A 2011
VI. Àrea de ciències socials
a) Temari


1. Les diferents línies imaginàries (paral·lels, meridians...), per situar-se en un globus terraqui i en un planisferi.
2. Els principals accidents geogràfics del planeta, en especial d'Europa, Espanya i Catalunya.
3. La distribució de la població en el món i els fenòmens de migració, immigració i emigració.
4. Les diferents etapes de la història amb els fets històrics que les delimiten.
5. La cultura clàssica, amb especial atenció a la democràcia i a la romanització.
6. El naixement d'Europa amb especial atenció a Catalunya.
7. La importància de la burgesia com a motor de canvi polític i econòmic a partir del segle XVIII.
8. Els trets innovadors de la revolució industrial a Europa i Catalunya.
9. Els principals esdeveniments polítics i econòmics del segle XX al món, Europa, Espanya i Catalunya.
10. L'estructura política de l'Estat espanyol i de Catalunya: la sobirania, la Constitució, l'Estatut.


b) Criteris d'avaluació1. Coneix i situa en el globus terraqui i en el planisferi les següents línies imaginàries: paral·lels, meridians, equador, meridià de Greenwich, fusos horaris...
2. Coneix i localitza els principals accidents geogràfics del planeta, en especial d'Europa, d'Espanya i de Catalunya.
3. Coneix els components de l'estructura demogràfica de la població (natalitat, mortalitat, creixement natural, migració, emigració, immigració...).
4. Sap diferenciar les diferents etapes de la història a partir dels diferents fets històrics que les determinen.
5. Reconeix els elements propis de la cultura clàssica, en especial la democràcia grega i la romanització.
6. Té coneixement del naixement d'Europa a partir de les estructures medievals, tot fent atenció a la particularitat de Catalunya.
7. Coneix el paper de la burgesia com a motor de canvi econòmic i polític a partir del segle XVIII a Europa.
8. Coneix els trets innovadors de la revolució industrial: tecnològics, d'organització del treball, i les seves conseqüències sobretot socials.
9. Té coneixement del principals fets històrics (guerres mundials, la II República espanyola, la Guerra Civil espanyola, la Guerra Freda, el crac del 1929...), i de pensament del segle XX (nazisme, comunisme, capitalisme...).
10. Té coneixement dels conceptes de: sobirania, sufragi universal, autodeterminació. L'estructura política de l'Estat espanyol i de Catalunya (la Constitució espanyola, l'Estatut, les Institucions...).
11. Coneix la Unió Europea. Països que la formen; institucions; moneda.